Algemene voorwaarden

De besloten vennootschap EyeContact B.V. is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 71934456 en is gevestigd aan de Molengraaffsingel 12 (2629 JD) te Delft.

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Klant: het Bedrijf dat een overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 4. Verkoper: de aanbieder van producten aan Klant, hierna: EyeContact.
 5. Aanbod: ieder schriftelijk aanbod aan Klant tot het leveren van Producten door EyeContact.
 6. Producten: de producten die EyeContact levert, betreft onder andere het EyeContact systeem bestaande uit het beeld-, camera- en ophangsysteem ten behoeve van een videobelsysteem.
 7. Installatie: de werkzaamheden ten behoeve van het installeren van het EyeContact systeem bij de Klant.
 8. Service: Alle werkzaamheden met betrekking tot het verrichten van reparaties en dergelijke aan het EyeContact systeem.
 9. Koopovereenkomst: de overeenkomst die strekt tot de verkoop, levering en eenmalige installatie van het EyeContact systeem welke door Klant is gekocht van EyeContact.
 10. Huurkoopovereenkomst: de overeenkomst die strekt tot verhuur, levering en eenmalige installatie van het EyeContact systeem welke door Klant wordt gehuurd van EyeContact, waarvan na afloop het gehuurde in eigendom over gaat op Klant.
 11. Website: De website die EyeContact gebruikt is: eyecontact.online.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van EyeContact en iedere Overeenkomst tussen EyeContact en Klant en op elk product en elke dienst zoals door EyeContact wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met EyeContact, waarvan voor de uitvoering enige derden zijn betrokken.
 2. De algemene voorwaarden van Klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door EyeContact gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. EyeContact is slechts aan een aanbod gebonden indien deze door Klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 2. EyeContact heeft te allen tijde het recht een overeenkomst met een potentiële Klant om een voor EyeContact gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een voldoende gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten om een goede beoordeling van het aanbod door Klant mogelijk te maken. De door EyeContact gebruikte afbeeldingen, kleuren en maten dienen enkel ter illustratie. Klant kan geen rechten aan deze afbeeldingen en maten ontlenen.
 4. Levertijden in offertes van EyeContact zijn indicatief en geven Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht EyeContact niet tot levering van een deel van de in het aanbod begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of speciale offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van EyeContact heeft aanvaard door middel van een schriftelijke bevestiging.
 2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is EyeContact daaraan niet gebonden. Klant dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Klant kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
 3. EyeContact is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
 4. Het herroepingsrecht is voor Bedrijven uitgesloten.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Klant en EyeContact een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Indien tussen EyeContact en Klant een huurkoopovereenkomst is afgesloten, bedraagt de duur maximaal 18 achtereenvolgende maanden. Na verloop van deze termijn, gaat de eigendom van gehuurde over op Klant.
 3. Zowel Klant als EyeContact kan de huurkoopovereenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.
 4. De ontbinding van de huurkoopovereenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover EyeContact ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 5. Klant is gerechtigd om een huurkoopovereenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien Klant een reeds gesloten huurkoopovereenkomst tussentijds opzegt, is hij in elk geval gehouden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten van EyeContact te vergoeden, alsmede de annuleringskosten. EyeContact behoudt steeds het recht een aanvullende schadevergoeding te eisen.
 6. Een reeds bevestigde overeenkomst kan tot 48 uur voor aanvang van de installatie kosteloos worden geannuleerd, waarbij EyeContact het recht behoudt op vergoeding van reeds gemaakte kosten. Indien een opdracht binnen 48 uur voor aanvang van de installatie door Klant wordt geannuleerd, zijn de installatiekosten verschuldigd. Daarnaast is EyeContact gerechtigd hiervoor nadere annuleringskosten te rekenen.
 7. Zowel Klant als EyeContact kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is EyeContact nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 Huurkoopovereenkomst

 1. De huurkoopovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd van een huurperiode van 18 maanden, tenzij partijen anders overeenkomen. Na verloop van 18 achtereenvolgende maanden, gaat de eigendom van gehuurde over op Klant, tenzij anders overeengekomen.
 2. Wijziging en/of verlenging van de oorspronkelijke huurtermijn dient uiterlijk op of voor 12:00 van de laatste dag van de overeengekomen periode te worden overeengekomen. Verlenging van de huurtermijn is overeenkomstig de oorspronkelijke huurtermijn. Verlenging van de huurtermijn aangegaan voor 18 maanden is niet mogelijk.
 3. Klant kan de huurovereenkomst, na afloop van de eerste huurperiode van 3 maanden, maandelijks opzeggen met in acht neming van één maand opzegtermijn.
 4. Indien er sprake is van een tussentijdse opzegging van de huurovereenkomst dient Klant in ieder geval het gehele bedrag voor de minimale huurperiode van 3 maanden te vergoeden aan EyeContact.
 5. Het is Klant verboden om gehuurde zaken uit te lenen aan derden, waaronder tevens verstaan particulieren. Slechts in een uitzonderlijk geval en met expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van EyeContact kan hiervan afgeweken worden.
 6. Het is Klant niet toegestaan om de gehuurde zaken te bezwaren of te verkopen.
 7. Het is Klant niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan het gehuurde.
 8. Bij overtreding van bovenstaande is Klant een direct opeisbare boete van de nieuwwaarde van het gehuurde verschuldigd aan EyeContact. Een en ander kan vermeerderd worden met de door EyeContact geleden (onzichtbare) schade ten gevolge van het handelen van Klant.
 9. In geval van tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst is Klant verplicht om de het gehuurde in goede staat en schoongemaakt retour te leveren aan EyeContact. Daarbij dient Klant alle bijbehorende door EyeContact verstrekte bescheiden aan EyeContact te retourneren. Klant is verplicht om alle aanwijzingen ten behoeve van een correcte inname van de gehuurde zaken van EyeContact op eerste verzoek op te volgen.
 10. Bij de inname door EyeContact wordt het gehuurde gecontroleerd op eventuele schade en zal er een eindafrekening plaatsvinden waarbij eventuele niet gemelde schade en/of waardevermindering in rekening wordt gebracht bij Klant.
 11. Bij een niet tijdige terug levering van het gehuurde, na afloop van de huurperiode, is Klant verplicht de schade voortvloeiende uit deze termijnoverschrijding aan EyeContact te vergoeden.
 12. De huurprijzen zijn exclusief eventuele brandstof, aanvoer- en transportkosten, tenzij partijen anders overeenkomen.
 13. EyeContact houdt een administratie bij van het gehuurde alsmede de verschuldigde kosten. De administratie van EyeContact is te allen tijde leidend voor de vaststelling van de gemaakte huurkosten.
 14. Klant is verplicht het gehuurde deskundig en zorgvuldig te gebruiken, als ware het zijn eigen eigendom, overeenkomstig de gegeven gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Klant en diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van Klant het Gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de bij het gehuurde aanwezige/aan het gehuurde bevestigde, gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens dezen te handelen.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

 1. EyeContact zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft EyeContact het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EyeContact aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EyeContact worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EyeContact zijn verstrekt, heeft EyeContact het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.
 4. EyeContact kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst zekerheid verlangen van Klant, dan wel volledige vooruitbetaling.
 5. EyeContact is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat EyeContact is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor EyeContact bekend was.
 6. Klant vrijwaart EyeContact voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar is.

Artikel 8 Levering en installatie

 1. Levering geschiedt in beginsel vanaf het magazijn van EyeContact en komt voor rekening van de Klant.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de producten en/of installatie wordt vertraagd, doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door EyeContact of er door andere omstandigheden buiten de macht van EyeContact enige vertraging ontstaat, heeft EyeContact recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Klant dient EyeContact schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Klant heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Om de kwaliteit en functionaliteit van het EyeContact systeem te kunnen waarborgen, is Klant verplicht zorg te dragen voor de door EyeContact aanbevolen software en drivers. Daarnaast is Klant zelf verantwoordelijk voor de werkplekken, welke dienen te voldoen aan de gestelde NEN-normen. Alle eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van software en/of werkplek die afwijkt van hetgeen door EyeContact wordt aanbevolen, komt voor rekening en risico van Klant.
 4. Alvorens Klant het EyeContact systeem in gebruik kan nemen, verricht EyeContact de installatie op locatie van Klant. Nadat de installatie is voltooid, verricht EyeContact 1 testronde waarna Klant, indien de testronde succesvol verloopt, schriftelijk zijn akkoord geeft.
 5. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verschaffing van eventuele licht- en geluidsystemen, zoals een speaker en headset.
 6. Indien EyeContact gegevens behoeft van Klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Klant deze aan EyeContact ter beschikking heeft gesteld.
 7. EyeContact behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 9 Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw). De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. Eventuele voordelige of nadelige verschillen ten tijde van aankomst of aflevering komen ten gunste respectievelijk ten laste van Klant.
 2. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10 Betaling en incassobeleid

 1. Klant dient facturen ineens, doch binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van EyeContact. Enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van EyeContact kunnen partijen een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen binnen 5 dagen na factuurdatum gemeld te worden. Eventuele bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Klant dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van EyeContact. Klant kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van EyeContact op basis van krediet betalingsafspraken maken.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van Klant zijn de vorderingen van EyeContact op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 4. Partijen kunnen overeenkomen dat Klant een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Klant het resterende bedrag te betalen alvorens de dienst en/of product wordt opgeleverd.
 5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Klant, is EyeContact gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
 6. Wanneer Klant niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, is Klant in verzuim.
 7. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal EyeContact zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door EyeContact geleverde zaken, in het bijzonder de door op basis van een huurkoopovereenkomst geleverde zaken, blijven eigendom van EyeContact totdat Klant volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Klant en zal op eerste verzoek aan EyeContact worden vergoed door Klant.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht EyeContact zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval dat EyeContact zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan EyeContact of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van EyeContact zich bevinden en die zaken onverwijld (mede) terug te nemen zonder enige machtiging of instemming van Klant of enige rechterlijke instantie.
 6. EyeContact heeft het recht om de door Klant gehuurde product(en), onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van EyeContact. Dit geldt ook voor het in faillissement verkeren van Klant. Nadat Klant alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zal EyeContact de producten alsnog zo snel mogelijk te leveren aan Klant.
 7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Klant en zal op eerste verzoek aan EyeContact worden vergoed door Klant.

Artikel 12 Garantie

 1. Voor de producten van EyeContact geldt een garantietermijn van 2 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de door EyeContact verstrekte onderhouds- en gebruiksregels, zoals benoemd in artikel 8 van deze algemene voorwaarden. Bij het niet in acht nemen van deze regels, vervalt iedere vorm van garantie.
 3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal EyeContact de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Klant, naar keuze van EyeContact, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging, verbindt Klant zich reeds nu de vervangen zaak aan EyeContact te retourneren en de eigendom aan EyeContact te verschaffen.
 4. Iedere garantie vervalt, inden het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van EyeContact, Klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.
 5. Ingeval van doorverkoop, komt de garantie te vervallen.
 6. In geval van verplaatsing van een of meerdere systemen die niet door EyeContact of één van haar partners is uitgevoerd vervalt de garantie.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. EyeContact is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Klant de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is EyeContact bevoegd de door haar en Klant bestaande overeenkomst(en) zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met EyeContact gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Klant of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
 3. Voorts is EyeContact bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van EyeContact op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien EyeContact de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. EyeContact behoudt steeds het recht ook schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Klant op het moment waarop de zaken het magazijn van EyeContact verlaten (Koop). Ook indien de zaken in de macht van Klant en/of derden wordt gebracht, is het risico overgegaan op Klant.

Artikel 15 Overmacht

 1. EyeContact is niet aansprakelijk indien ten gevolge van een overmachtssituatie verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kunnen worden nakomen.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van EyeContact, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan EyeContact zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van EyeContact en (xi) overige situaties die naar het oordeel van EyeContact buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. EyeContact heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat EyeContact zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 16 Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van overeenkomst door EyeContact leidt tot aansprakelijkheid van EyeContact jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door EyeContact in rekening gebrachte kosten tot maximaal eenmaal de orderwaarde.
 2. EyeContact is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Schade als gevolg van gebruik van door EyeContact geleverde producten is tevens uitgesloten.
 3. Klant en/of gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schades aan de producten nadat Klant akkoord heeft gegeven na de installatie van de producten.
 4. EyeContact is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.
 5. EyeContact staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens EyeContact verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van EyeContact vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij EyeContact binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na een jaar na het beëindigen van de overeenkomst vervalt de aansprakelijkheid van EyeContact.
 7. Klant is aansprakelijk voor schade aan de producten als gevolg van enig handelen door hem, zijn medewerkers of in zijn opdracht ingeschakelde derden die in aanraking komen de producten van EyeContact.
 8. Voorts is EyeContact niet aansprakelijk indien Klant niet handelt overeenkomstig de aan hem verstrekte gebruiksinstructies ten aanzien van de te gebruiken software, alsmede de gestelde voorwaarden aan de werkplek waar de producten van EyeContact geïnstalleerd worden.

Artikel 17 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van EyeContact berusten uitsluitend bij EyeContact en worden niet overgedragen aan Klant.
 2. Het is Klant verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van EyeContact rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van EyeContact. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door EyeContact opgeleverde zaken, dient EyeContact expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Klant verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van EyeContact rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 4. EyeContact is gerechtigd foto’s te plaatsen van de door de eindgebruiker geplaatste producten op haar website en/of social media kanalen ter promotie- en/of reclamedoeleinden. Klant kan te allen tijde zijn toestemming intrekken, waarna de foto’s verwijderd worden.
 5. Elke inbreuk die Klant maakt op de intellectuele eigendomsrechten van EyeContact, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van eenmalig vijfmaal de waarde van de betreffende order en een boete van € 1.500,- euro (zegge: vijftienhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 18 Geheimhouding

 1. EyeContact en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien EyeContact op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en EyeContact zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is EyeContact niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen EyeContact en Klant ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 19 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. EyeContact gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de in de branche geldende normen en wettelijke bepalingen gebruiken. Indien daarom gevraagd, zal EyeContact de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@eyecontact.online.
 2. Indien EyeContact op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 20 Klachten

 1. Indien Klant niet tevreden is over de service of producten van EyeContact of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@eyecontact.online met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil EyeContact de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. EyeContact zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen EyeContact en Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. EyeContact kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen EyeContact en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.
Download de Algemene Voorwaarden